BLOG O PIĘKNIE
Zapraszamy Was na naszego bloga, gdzie znajdziecie wiele inspirujących artykułów o pięknych rzeczach do domu, ale nie tylko :)
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

BELLADOMA.PL

 

SPIS TREŚCI

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE.
 2. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
 3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY.
 4. PŁATNOŚCI.
 5. DOSTAWY.
 6. WADY PRODUKTÓW. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY. REKLAMACJE.
 7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.
 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.
 9. MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE.
 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 


 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1 ZAKRES REGULAMINU

 

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym belladoma.pl prowadzony jest przez Małgorzatę Wojnicz Dąbrowską oraz Agnieszkę Matłokę, prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą BELLADOMA Małgorzata Wojnicz Dąbrowska Agnieszka Matłoka spółka cywilna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres: ul. Radosna 11/1 , 62-020 ‎Zalasewo, NIP: 6652560538 REGON: 301005355.
 2. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz Konta, w tym w szczególności:
  1. zasady oraz warunki zawarcia, wykonywania i rozwiązywania umów sprzedaży produktów za pośrednictwem Sklepu,
  2. zasady oraz warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu Konta oraz świadczenia usług dodatkowych, za pośrednictwem Sklepu.
 3. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu oraz Konta, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.
 4. Regulamin niniejszy został sporządzony w takiej formie elektronicznej, iż umożliwia Klientowi sporządzenie kopii fizycznej lub elektronicznej i zapisanie jej na własnym nośniku informatycznym.
 5. Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym określonym w art. 384 § 1 k.c. i stanowi integralną część wszystkich umów zawieranych przez Sprzedawcę i Klientów.

 § 2 DEFINICJE (alfabetycznie)

 

 1. Cena – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep stanowią inaczej.
 2. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu.
 3. Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Produktów, w tym w szczególności firmę kurierską lub Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie.
 4. Dzień Roboczy – każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
 5. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym płatności i sposobu dostawy.
 6. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta.
 7. Klient – każdy Konsument lub Przedsiębiorca posiadający pełną zdolność do czynności prawnej, składający lub zamierzający złożyć Zamówienie w Sklepie lub korzystający lub zamierzający korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny;
 9. Konsument - osoba fizyczna dokonująca lub zamierzająca dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 22¹ Kodeksu cywilnego).
 10. Konto Klienta - Usługa świadczona drogą elektroniczną, będąca indywidualnym, oznaczonym Loginem i Hasłem, zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym, w którym gromadzone są w szczególności podane przez Klienta jego dane, historia jego Zamówień, rabaty i inne. Utworzone w procesie rejestracji Konta oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.
 11. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie. Login jest właściwym i aktywnym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 12. Newsletter - Usługa świadczona drogą elektroniczną, za wyraźną zgodą Klienta, o charakterze dystrybucyjnym świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy treści, zawierających informacje o Produktach, Sklepie, nowościach i promocjach w Sklepie.
 13. Panel Rejestracyjny – panel dostępny w Sklepie, umożliwiający założenie Konta.
 14. Produkt - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, mogąca stanowić przedmiot umowy sprzedaży.
 15. Produkt nieprefabrykowany – Produkt wyprodukowany według specyfikacji Klienta oraz służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 16. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 17. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów sprzedaży i świadczenia usług dodatkowych oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.
 18. Sklep - sklep internetowy prowadzony pod adresem belladoma.pl (zwany też dalej Portalem).
 19. Sprzedawca / Usługodawca – Małgorzata Wojnicz Dąbrowska oraz Agnieszka Matłoka, prowadzące działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmąMagia Dekoracji,  BELLADOMA Małgorzata Wojnicz Dąbrowska Agnieszka Matłoka spółka cywilna, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą adres: ul. Radosna 11/5, 62-020 Zalasewo,  NIP 7773349671, REGON 383362551.
 20. Siła wyższa - zdarzenie niezależne od stron, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia lub zapobieżenia, w szczególności klęski żywiołowe, wojny, niepokoje społeczne, mobilizację, braki transportowe, strajki, lock-out, deszcze nawalne, ulewy lub inne gwałtowne zjawiska atmosferyczne.
 21. Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Produktach, zdjęcia Produktów, filmy promocyjne, opisy, komentarze) w tym utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane w ramach Sklepu przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klientów lub inne osoby korzystające ze Sklepu.
 22. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana lub zawarta z Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
 23. Usługa świadczona drogą elektroniczną - usługa dostępna na stronie belladoma.pl, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych w Regulaminie.
 24. Ustawa o Prawach Konsumenta / Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
 25. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy sprzedaży Produktów i świadczenia usług dodatkowych na odległość, składane za pośrednictwem formularza dostępnego w Sklepie.

 § 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU / ZE SKLEPU. WARUNKI TECHNICZNE.

 

 1. W celu prawidłowego korzystania przez Klienta ze Sklepu, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży wymagane jest spełnienie wskazanych poniżej minimalnych warunków technicznych:
  1. dysponowanie sprawnym sprzętem komputerowym (komputer, laptop) lub innym urządzeniem multimedialnym z dostępem do Internetu,
  2. posiadanie aktywnej poczty e-mail wraz z dostępem do niej,
  3. dysponowanie przeglądarką zasobów internetowych umożliwiającą wyświetlanie stron internetowych: Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowsza, Google Chrome w wersji 23.0 lub nowsza, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 lub nowsza, Microsoft Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowsza, Opera w wersji 12.0 lub nowsza, Safari w wersji 5.0 lub nowsza,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript,
  5. minimalne wymagania techniczne dot. łącza internetowego,
  6. zalecana rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych Regulaminem, Sprzedawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Konta i możliwości dokonania zakupów w Sklepie.
 3. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient. Koszty te oraz wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych określonych w ust. 2 powyżej obciążają Klienta.
 4. Klient przyjmuje do wiadomości, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 5. Klient ma dostęp do Sklepu i Konta przez całą dobę, każdego dnia roku, jednak Sprzedawca zastrzega sobie prawo okresowego wstrzymania działalności Sklepu lub Konta ze względów konserwacyjnych lub z konieczności aktualizacji danych lub rozbudowy bazy technicznej.

 

II. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 4 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:
  1. Konto,
  2. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, poprzez umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  3. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
  4. umożliwienie przeglądania Treści w ramach Sklepu;
  5. Newsletter;
  6. prowadzenie akcji marketingowych, w tym udzielania rabatów, konkursów i akcji promocyjnych szczegółowo określonych w odrębnych regulaminach.
 2. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów którzy utworzyli Konto, świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu następujące usługi:
  1. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki);
  2. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień.
 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu panelach i formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
  2. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w szczególności w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania; Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta;
  3. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób niezakłócający funkcjonowania Sprzedawcy, Sklepu Internetowego;
  4. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  5. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sprzedawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy;
  6. niepodejmowania działań takich jak:

- rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

- podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów lub ingerencję w zasady lub techniczne aspekty funkcjonowania Sklepu i realizowania płatności;

- modyfikowania w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu cen lub opisów Produktów;

 1. Niezależnie od treści § 5, § - § 8, mając na uwadze szczególną dbałość Sprzedawcy o ochronę danych osobowych Klienta i ich przetwarzanie przez odpowiedni czas, Sprzedawca może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w przypadku braku aktywności Klienta w Sklepie Internetowym przez nieprzerwany okres minimum 2 lat.
 2. Sprzedawca swoje oświadczenie w zakresie określonym w ust. 4 powyżej wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta albo składania Zamówienia lub dokonywania Rezerwacji lub inny znany mu adres Klienta.
 3. Sprzedawca może wypowiedzieć Klientowi Umowę o Świadczenie Usług lub jakąkolwiek umowę licencji udzieloną przez Klienta za siedmiodniowym okresem wypowiedzenia i/lub odmówić mu dalszego prawa do korzystania z konta, ze Sklepu oraz składania Zamówień, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości Treści, z ważnych powodów, tzn. w przypadku rażącego naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, tj. w sytuacjach gdy Klient (katalog zamknięty) narusza postanowienia § 4 ust. 3 lit. a, c - g Regulaminu.

 

§ 5 KONTO

 

 1. Założenie Konta nie jest wymagane aby złożyć Zamówienie na Produkt i zawrzeć Umowę Sprzedaży Produktu. Sprzedawca może wprowadzić takie ograniczenie w ramach funkcjonalności Sklepu, w szczególności z uwagi na związek danego Produktu lub rodzaju Produktów z usługami świadczonymi w ramach Konta.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
  1. wypełnieniu Panelu Rejestracyjnego poprzez podanie Loginu, Hasła oraz powtórzenia Hasła
  2. zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a;
  3. zapoznaniu się z Polityka Prywatności umieszczoną w Sklepie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a;
  4. kliknięciu pola „Zarejestruj”.
 3. Usługa Konta polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Sklepu, umożliwiającego Klientowi m.in. modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, zapisanie danych adresowych, jak też śledzenie historii Zamówień już zrealizowanych.
 4. Klient zobowiązuje się przed założeniem Konta do zapoznania się z udostępnioną przez Sprzedawcę dokumentacją, w szczególności z treścią Regulaminu oraz Polityką Prywatności.
 5. W trakcie procedury rejestracyjnej Klient zobowiązany jest do podania danych prawdziwych. Zabrania się podawania danych nieprawdziwych, niepełnych lub danych osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawdziwych informacji.
 6. Klient dokonując rejestracji, a także – następczo – logowania oświadcza, że dane podane są kompletne, jest uprawniony do założenia Konta, podane informacje nie naruszają praw osób trzecich, zapoznał się z treścią Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 7. Umowa o Świadczenie Usług Konta zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia rejestracji Konta wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji oraz potwierdzenia przez Klienta procesu rejestracji poprzez kliknięcie na przesłany przez Sklep link z kodem autoryzacyjnym.
 8. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy Loginu i Hasła do swojego Konta. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Konta, jak za działania lub zaniechania własne.
 9. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta), co jest równoznaczne z żądaniem usunięcia zgromadzonych na nim danych, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@belladoma.pl lub też pisemnie na adres: Magia Dekoracji, Belladoma, ul. Radosna 11/1,  62-020 Zalasewo Konto zostanie usunięte do 14 (czternaście) dni od zgłoszenia żądania.
 10. Sprzedawca ma prawo do wypowiedzenia i zaprzestania świadczenia usługi Konta, z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku:
  1. naruszenia przez Klienta Regulaminu,
  2. podania przez Klienta nieprawdziwych, fikcyjnych lub nieaktualnych danych podczas rejestracji,
  3. wykorzystywania Konta do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,
  4. utrudniania lub destabilizacji działania Sklepu.
 11. Sprzedawca wysyła Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu świadczenia usługi Konta na podany podczas rejestracji przez Klienta adres poczty elektronicznej. Umowa o świadczenie usługi Konta ulega rozwiązaniu z upływem terminu wypowiedzenia, co powoduje usunięcie Konta Klienta w Sklepie wraz z usunięciem danych na nim zapisanych.
 12. Sprzedawca jest uprawniony w każdej chwili do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną, jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń strony Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług świadczonych drogą elektroniczną, z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania.

 

§ 6 KOSZYK

 

 1. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.
 2. Koszyk świadczony jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta, zgodnie z jego wolą, przy czym Koszyk zapamiętuje informacje o Produktach wybranych przez Klienta również po zakończeniu sesji przeglądarki, w tym również wylogowaniu, przez okres nie dłuższy niż 24 godziny, jednak nie zapewnia dostępności egzemplarzy wybranych przez Klienta Produktów w celu umożliwienia złożenia Zamówienia w późniejszym terminie.

 

§ 7 NEWSLETTER

 

 1. Sprzedawca świadczy usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o Towarach, usługach, promocjach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na który będzie on przesyłany.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:
  1. wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz dotyczący usługi Newsletter, udostępniony przez Sprzedawcę na stronie Sklepu lub przez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a przy rejestracji Konta;
  2. zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu, w części dotyczącej Usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a;
  3. zapoznaniu się z Polityka Prywatności umieszczoną w Sklepie, poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a;
  4. kliknięciu pola „Zapisz się”.
 3. Umowa o Świadczenie Usług Newsletter’a zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia wpisu na listę subskrybentów wysłanego przez Sprzedawcę na adres email podany przez Klienta oraz potwierdzenia przez Klienta procesu wpisu na listę subskrybentów poprzez kliknięcie na przesłany przez Sklep link z kodem autoryzacyjnym.
 4. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 5. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
 6. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji przez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@belladoma.pl z dopiskiem „wyłącznie Newsletter’a”.
 7. Każdy Newsletter kierowany do Klientów zawiera, w szczególności:
 1. informację o nadawcy;
 2. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz
 3. informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.                                                             

 § 8 REKLAMACJE ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Reklamacje związane z Usługami świadczonymi drogę elektroniczną, można składać:                                            a. pisemnie na adres: Belladoma, ul. Kempingowa 36, Borówiec k/ Kórnika, 62-023 ‎Gądki,                                  b. w  formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@belladoma.pl.  
 2. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Klienta oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

 

 III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZWIERANIE UMÓW SPRZEDAŻY.

 

§ 9 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I UMOWA SPRZEDAŻY

 

 1. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Produktów na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w zawartej pomiędzy nimi umowie (dalej Umowa Sprzedaży), a także Regulaminie. Regulamin stanowi integralną część Umowy. Postanowienia Umowy odmienne od postanowień zawartych w Regulaminie znajdują przed nimi pierwszeństwo.
 2. Sprzedawca ma prawo do wprowadzania oraz wycofywania Produktów, udzielania rabatów na poszczególne Produkty oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
 3. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu. Ceny prezentowanych w Sklepie Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie obejmują kosztów Dostawy oraz ewentualnych dodatkowych kosztów wynikających z zawartej Umowy sprzedaży oraz z wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Sklep uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub kategorii produktów, objętej jednym Zamówieniem.
 5. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkty poprzez funkcjonalności udostępnione w Sklepie.
 6. W ramach rozwoju Sklepu, Sprzedawca może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 7. Informacje zawarte na stronie Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 8. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
 9. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu w następujący sposób, kolejno:
  1. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka po czym przechodzi do Formularza Zamówienia. Sprzedawca może udostępnić w ramach Sklepu Internetowego dodatkowe usługi dla Produktu dodanego do Koszyka, np. personalizacja, dodanie innych Produktów powiązanych niedostępnych w niezależnej sprzedaży w Sklepie.
  2. Klient posiadający Konto potwierdza w formularzu zamówienia aktualność danych koniecznych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. Klient, który nie posiada Konta musi samodzielnie wypełnić Formularz Zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży. W każdym przypadku podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych Klienta może uniemożliwić realizację Umowy Sprzedaży. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Konsumenta następujących danych: (1) imię i nazwisko, (2) numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (3) adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), (4) adres poczty elektronicznej, oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: (1) Produkt/y, (2) ilość Produktu/ów, w razie dostępności dane personalizujące, rodzaj, kolor Produktu, (3) miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, (4) sposób płatności. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Przedsiębiorcę, oprócz danych wskazanych powyżej, następujących danych: firmy, zgodnie z wpisem w odpowiedniej ewidencji lub rejestrze przedsiębiorców, a jeśli zażądali oni w ramach formularza wystawienia faktury VAT, również numeru NIP. W ramach rozwoju dostępnych w Sklepie Produktów lub usług, Sprzedawca może wprowadzić obowiązek podania w treści Formularza Zamówienia lub w innym właściwym miejscu, innych informacji dotyczących Produktu lub Klienta, właściwych, a w przypadku danych osobowych również niezbędnych, w szczególności z uwagi na specyfikę Produktu lub usługi, np. w celu spersonalizowania Produktu. 
  3. Klient wybiera jeden z udostępnianych przez Sprzedawcę sposobów dostawy. 
  4. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i ewentualnych pozostałych wskazanych w formularzu zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy Sprzedaży. 
  5. Klient przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu (przycisk: „Zamawiam i płacę”). W przypadku Klienta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu i Polityki Prywatności, wymagana jest akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności. 
  6. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych w ramach panelu „Koszyk” poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka. Usunięcie danej pozycji może spowodować automatycznie usunięcie również innej pozycji z Koszyka z uwagi na bezpośredni związek pomiędzy Produktami. 
  7. w zależności od wybranego sposobu zapłaty, Klient może zostać przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności.
 1. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
 2. Po pozytywnym zweryfikowaniu Zamówienia, bez nieuzasadnionego opóźnienia, Sprzedawca wysyła do Klienta na podany adres e mail wiadomość z:                                                                                                             a. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach           Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości); albo                                                                                                                      b. informacją o braku możliwości przyjęcia wszystkich ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia,
 3. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 11 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.
 4. W przypadku Produktów nieprefabrykowanych Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 11 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów, chyba że Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o braku możliwości spełnienia świadczenia w zakresie zamówionego Produktu nieprefabrykowanego. Wówczas Umowa Sprzedaży w zakresie oferty dot. Produktu nieprefabrykowanego zostaje uznana za niezawartą.
 5. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, Sklep skontaktuje się z Konsumentem w celu:
  1. poinformowania Konsumenta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo
  2. potwierdzenia przez Konsumenta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Konsument może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy, o ile takowe mu przysługuje. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 16 poniżej.
 6. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, Sklep skontaktuje się z Przedsiębiorcą, w celu:
  1. potwierdzenia przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia i potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży (akceptacja Zamówienia w zakresie Produktów wskazanych w wiadomości) oraz 
  2. poinformowania Przedsiębiorcy o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez Sklep Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta.
 2. W przypadku otrzymania płatności za Zamówienie, o którym mowa w ust. 14 lub 15 Sklep podejmie próbę zwrotu wpłaconej kwoty w ten sam sposób, w jaki dokonano płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu będzie konieczne użycie innej metody, Sklep podejmie kontakt z Klientem w celu ustalenia sposobu zwrotu płatności. W przypadku, gdy częściowa realizacja Zamówienia jest z jakichkolwiek przyczyn niezgodna z oczekiwaniem Klienta, Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia w całości od złożonego Zamówienia poprzez przesłanie informacji e-mail na adres poczty: kontakt@belladoma.pl.
 3. Sprzedawca dąży do zapewnienia dostępności wszystkich Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia.
 4. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje Cenę, koszty przesyłki oraz ew. inne koszty wybranych przez Klienta fakultatywnych płatnych usług. Sprzedawca może w wybranym przez siebie okresie określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka Produktów jest darmowa. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 6. Klient zobowiązany jest do:
  1. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w pełnej wysokości;
  2. terminowego odbioru Produktów zamówionych przy wykorzystaniu sposobu dostawy i płatności za pobraniem.

 

§ 10 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ ZA POŚREDNICTWEM WIADOMOŚCI E-MAIL I UMOWA SPRZEDAŻY

 

 1. W przypadku zamówień na Produkty zindywidualizowane lub spersonalizowane lub ze świeżych kwiatów lub o właściwościach innych niż określone w Sklepie, Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: kontakt@belladoma.pl
 2. Klient za pośrednictwem wiadomości e-mail składa zapytanie Sprzedawcy dotyczące możliwości zrealizowania Zamówienia na Produkt, który nie znajduje się w Sklepie.
 3. Sprzedawca bez zbędnej zwłoki kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia wszelkich koniecznych szczegółów Zamówienia, ewentualnie informuje Klienta o braku możliwości zrealizowania Zamówienia przez Sklep.
 4. Strony za pośrednictwem korespondencji e-mail ustalają wszelkie szczegóły Zamówienia, dotyczące Produktu, Ceny, sposobu i terminu płatności, sposobu i terminu dostawy.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą uzgodnienia przez Strony wszelkich szczegółów Umowy, tj. otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, o potwierdzeniu warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.
 6. Pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio.

 

IV. PŁATNOŚCI.

 

§ 11 PŁATNOŚCI

 

 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty:
  1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
  2. e-przelewem lub kartą płatniczą - rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem będą przeprowadzane za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
  3. karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą:                                                                                                  a.  w serwisie Przelwy24 prowadzi: PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą  w  Poznaniu  przy    Kanclerskiej  15, 60-327  Poznań, wpisana  do  Rejestru  Przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego  za numerem KRS 0000347935, dla której akta rejestrowe prowadzi   Sąd  Rejonowy  Poznań  Nowe  Miasto  i  Wilda,  VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisana do rejestru krajowych instytucji płatniczych  prowadzonego przez  Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.  Regulamin dokonywania płatności w Serwisie Przelewy24 znajduje się tutaj: https://www.przelewy24.pl/regulamin

b. Podmiotem świadczącym płatności online  jest Blue Media S.A.

 • Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w Formularzu Zamówienia. Łączna cena za zamówione Towary wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w formularzu płatności przy odpowiednim polu wyboru sposobu płatności.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia.
 • W przypadku wyboru przez Klienta płatności e-przelewem albo płatności kartą płatniczą, Klient jest przekierowany do stron zewnętrznego dostawcy usług płatniczych, w celu dokonania płatności przed złożeniem Zamówienia.
 • Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, które Klient otrzymuje drogą elektroniczną, lub wraz z Produktem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu Klienta i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, chyba że Klient powiadomi Sprzedawcę o zamiarze otrzymania jej w formie papierowej.
 • W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności zgodnie z §11 ust. 4, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy 3-dniowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca może odstąpić od Umowy Sprzedaży, przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

 

 V. DOSTAWA

 

§ 12 DOSTAWA

 

 1. Sprzedawca dokonuje dostawy Produktów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawa Towarów poza granicę Rzeczypospolitej może zostać zrealizowana wyłącznie po ustaleniu ze Sprzedawcą indywidualnych warunków, terminów i kosztów Dostawy.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Dostępne metody oraz koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
  1. przesyłka pocztowa;
  2. przesyłka kurierska;
 4. Dostępne sposoby dostawy mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu płatności lub Produktu. Dostępne sposoby dostawy mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
 5. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez Dostawcę.
 6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 10 Dni Roboczych od dnia określonego w ust. 7 poniżej, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 30 Dni Roboczych.
 7. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności e-przelewem lub kartą płatniczą
 8. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego Dostawcę, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy.
 9. W dniu wysłania Produktu do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Produktu) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie Produktu przez Sprzedawcę.
 10. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu Zamówienia jako adres Dostawy, Dostawca pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie dostępny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Produktu do Sklepu przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 6 Regulaminu.
 11. Termin Dostawy biegnie wyłącznie w Dni Robocze, co oznacza, że:
  1. jeśli którakolwiek z chwil określonych w ust. § 12 ust. 7 powyżej przypada na dzień inny niż roboczy, termin dostawy rozpoczyna swój bieg w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tej chwili;
  2. bieg terminu dostawy ulega zawieszeniu w każdym dniu innym niż Dzień Roboczy;
  3. jeśli koniec terminu dostawy przypada na dzień inny niż roboczy, dostawa zostanie zrealizowana w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym terminie.
 12. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas jej odbioru, Sprzedawca zaleca sporządzenia protokołu szkody w obecności Dostawcy oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy.
 13. Czas oczekiwania na realizację może zostać wydłużony ze względu na zdarzenia nadzwyczajne, będące skutkiem działania siły wyższej lub ze względu na zdarzenie, które nie powstało z winy Sprzedawcy.
 14. W przypadku opóźnienia czasu realizacji Zamówienia, Sprzedawca zobowiązany jest do zawiadomienia Klienta o istnieniu przeszkody w realizacji Zamówienia i przedstawienia nowego terminu realizacji.
 15. W sytuacji opóźnienia wynikającego z działania siły wyższej lub ze zdarzeń, które nie powstały z winy Sprzedawcy – nie ponosi on odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu realizacji i za wynikłą z tego powodu szkodę.

 

 VI. WADY PRODUKTÓW. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY. REKLAMACJE.

 

§ 13 RĘKOJMIA.

 

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Produkty wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Konsumenta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Produktu (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem (tj. Przedsiębiorcy) zostaje wyłączona w całości.
 3. Jeżeli Towar ma wadę Konsument na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów,
  2. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 4. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć wadliwy Produkt, na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w § 15 ust. 2 Regulaminu.
 5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Konsument żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 6. W przypadku Produktów ze świeżych kwiatów Sprzedawca zapewnia o świeżości kwiatów lub roślin dostarczonych przez lokalnych partnerów przez okres 24 godzin od wysłania pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia ich przez Klienta, tj. umieszczenie kwiatów ciętych w wodzie w temperaturze pokojowej i po uprzednim podcięciu łodyg kwiatów.

 

§ 14 REKLAMACJA (dotyczy Klientów będących Konsumentami).

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy Sprzedaży, Konsument może złożyć Sprzedawcy w następującej formie:
  1. za pomocą poczty e-mail na adres: kontakt@belladoma.pl
  2. pisemnie listem na adres: Kempingowa 36, Borówiec k/ Kórnika, 62-023 Gądki‎, z dopiskiem „Reklamacja”.
 2. Reklamowany Produkt należy dostarczyć lub przesłać na adres: BELLADOMA, Kempingowa 36, Borówiec k/ Kórnika, 62-023 Gądki‎.
 3. Sprzedawca zaleca, aby reklamacja zawierała imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail Klienta, datę lub numer Zamówienia, opis przedmiotu reklamacji i jego uzasadnienie, żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy oraz podpis osoby składającej reklamację (w przypadku reklamacji w formie pisemnej). Podanie informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, ułatwi i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę, przy czym jest to jedynie zalecenie Sprzedawcy i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem rekomendowanego opisu reklamacji.
 4. Sprzedawca zaleca dołączyć do reklamacji dokument sprzedaży bądź jego kserokopię, co ułatwi proces rozpatrzenia reklamacji.
 5. Strony zobowiązane są do współdziałania przy wykonywaniu uprawnień reklamacyjnych w szczególności do zapewnienia dostępu do reklamowanych Produktów, przedłożenia wszelkich niezbędnych dokumentów oraz umożliwienia realizacji wybranego sposobu zadośćuczynienia zgłoszonej reklamacji.
 6. W przypadku wykrycia wady Produktu Konsument powiadomi o tym fakcie Sprzedawcę pisemnie w terminie 7 dni od dnia wykrycia wady.
 7. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży zgłoszonej przez Konsumenta.
 8. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Konsumentem za pośrednictwem podanego przez Konsumenta sposobu komunikacji.
 9. Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy Sprzedaży zgłoszonej przez Konsumenta.

 

§ 15 ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta.
 2. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek:
  1. siły wyższej,
  2. zawinionego działania lub zaniechania poszkodowanego,
  3. zawinionego działania osoby trzeciej, za którą Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności,
  4. niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym Sprzedawcy,
  5. niewłaściwego korzystania ze Sklepu przez Klienta, w tym korzystanie w sposób sprzeczny z Regulaminem, obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami,
  6. utraty danych przez Klienta na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy.
 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Klienta, w tym wskazania błędnych danych w formularzu rejestracyjnym, odpowiedzialność ponosi Klient.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem (tj. będącego Przedsiębiorcą) jest ograniczona do odpowiedzialności za szkodę, którą Sprzedawca wyrządził umyślnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem (tj. będącego Przedsiębiorcą), bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości poniesionych strat, tj. zapłaconej Ceny za Produkt oraz poniesionych kosztów Dostawy Produktu, nie więcej niż do kwoty 1.000,00 złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem (tj. będącego Przedsiębiorcą), tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta niebędącego Konsumentem (tj. będącego Przedsiębiorcą).

 

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

 

§ 16 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ (dotyczy Klientów będących Konsumentami).

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Konsumentów i dochodzenia roszczeń przez Konsumentów ma charakter dobrowolny. Zapisy niniejszego paragrafu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.
 2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określone są:            a. w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o          pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,                                                                                          b. w regulacjach stosowanych przez podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 
 4. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi jawny rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: 
 1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
 2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. uzyskanie bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. złożenie skargi za pośrednictwem platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 

§ 17 ODSTĄPIENIE OD UMOWY (dotyczy Klientów będących Konsumentami).

 

 1. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Produktu (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Klient może posłużyć się wzorem oświadczenia stanowiącym załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy przesyłając je:
  1. za pomocą poczty e-mail na adres: kontakt@belladoma.pl
  2. pisemnie listem na adres: Kempingowa 36, Borówiec k/ Kórnika, 62-023 Gądki‎, z dopiskiem „Odstąpienie od Umowy”.
 4. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy, na adres Kempingowa 36, Borówiec k/ Kórnika, 62-023 Gądki‎.
 6. Do zachowania terminu wystarczy nadanie Produktu na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 7. W przypadku odesłania zwracanego Produktu Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 9. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu, zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 10. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu nadania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 13. W wypadku odstąpienia Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu - zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Produkt do Sprzedawcy, tj. Klient odsyła Produkt do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi, chyba że Sprzedawca w ramach akcji promocyjnej zaproponuje Konsumentowi poniesienie kosztu odbioru zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.
 14. Jeżeli Produkt dostarczono Konsumentowi do miejsca, w którym zamieszkiwał w chwili zawarcia umowy, Sprzedawca jest zobowiązany do odebrania rzeczy na swój koszt, gdy ze względu na charakter rzeczy nie można jej odesłać w zwykły sposób pocztą.
 15. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia, Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Odpowiedzialność Konsumenta może obejmować w szczególności brak możliwości wprowadzenia Produktu do sprzedaży jako Produktu pełnowartościowego, koszty ponownego umieszczenia na Produkcie metek i elementów zabezpieczających, a także koszty przywrócenia Produktu do stanu umożliwiającego jego ponowne wprowadzenie do sprzedaży w ramach Sklepu, w tym koszty badania Produktu przez specjalistę i koszty usunięcia wad stwierdzonych w wyniku takiego badania (w zakresie, w jakim wady te wynikają z korzystania przez Konsumenta z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania).
 16. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których:
  1. przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  2. przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, np. świeży kwiaty;
  3. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  5. innych niż wymienione powyżej, określone w Ustawie o Prawach Konsumenta.

 

IX. MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE.

 

§ 18 MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE SKLEPU.

 

 1. Sprzedawca informuje, że na stronie belladoma.pl zamieszczone są dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na stronie Sklepu należą do Sprzedawcy lub podmiotów trzecich, dysponentów osobistych i majątkowych praw autorskich, które wyraziły zgodę na korzystanie z nich przez Sprzedawcę.
 3. Klient zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych przez Sprzedawcę na stronie Sklepu Treści wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Korzystanie i rozporządzanie zamieszczonymi na stronie Sklepu materiałami, w tym egzemplarzami Utworów wymaga uprzedniej pisemnej pod rygorem nieważności zgody Sprzedawcy.

 

§ 19 MAJĄTKOWE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW.

 

 1. Sprzedawca informuje, że na stronie belladoma.pl mogą być oferowane Produkty, chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej, w tym będące egzemplarzami utworów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Umowa Sprzedaży przenosząca własność egzemplarza Produktu, będącego utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nie wywołuje skutków w sferze praw autorskich do utworu, który ucieleśniony jest w egzemplarzu utworu, którego własność jest przenoszona. Prawa te pozostają przy twórcy lub innym podmiocie praw autorskich.

 

 X. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW.

 

§ 20 POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI.

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu, z zastrzeżeniem innych postanowień Regulaminu, oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży. 
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki. 
 5. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie. 
 6. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie lub w wyniku rażącego niedbalstwa. 
 7. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów Dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej niż do kwoty 1.000,00 złotych. 
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy. 
 9. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

§ 21 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług świadczonych drogą elektroniczną lub zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie.
 5. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie.

 

 § 22 ADRESY I KONTAKT

 

 1. Adresem Klienta właściwym do korespondencji jest adres, w tym adres poczty elektronicznej e-mail, wskazany podczas rejestracji Konta. O zmianie adresu Klient informuje Sprzedawcę niezwłocznie. Zmiana adresu, siedziby, firmy nie stanowi zmiany Umowy.
 2. Klient potwierdza, że wszelka korespondencja związana z Umową, w tym zawiadomienia, wezwania, faktury, powinna być kierowana na adres wskazany podczas rejestracji.
 3. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu, Klient może nadsyłać:
  1. pocztą elektroniczną e-mail na adres: kontakt@belladoma.pl;
  2. poczta tradycyjną na adres: ul. Kempingowa 36, Borówiec k/ Kórnika, 62-023 Gądki‎;
 4. Pytania lub uwagi przesłane później niż w terminie czternastu dni od dnia powzięcia przez Klienta informacji o zdarzeniu będącym podstawą pytania lub uwagi mogą nie zostać uwzględnione. Sprzedawca ustosunkuje się do pytania lub uwagi w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci GSM, LTE, Internet lub innych podobnych, wykorzystywanych w zakresie realizacji Umowy, za indywidualne ustawienia telefonów, komputerów lub innych urządzeń końcowych wykorzystywanych przez Klienta do kontaktu ze Sprzedawcą.

 

 

§ 23 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca 2019 roku.
 2. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronie Sklepu.
 3. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu oraz nieodpłatnie może go pobrać ze strony internetowej belladoma.pl i sporządzić jego wydruk. Klient może w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu w siedzibie Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu.
 5. W przypadku umów o charakterze ciągłym, np. świadczenia usługi Konta, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od powiadomienia.
 6. W przypadku umów o charakterze innym niż ciągły, zmiany Regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie Regulaminu, w tym zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia lub Zamówienia w trakcie składania.
 7. Sprzedawca doręcza Klientowi w wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną e-mail treść zmiany Regulaminu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed wejściem zmian w życie oraz informuje Klienta o prawie do wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji tej zmiany.
 8. Klient może doręczyć Sprzedawcy pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z powodu braku akceptacji proponowanej zmiany Regulaminu najpóźniej w dniu poprzedzającym wejście zmiany w życie. Niezłożenie oświadczenia w wyżej wskazanym terminie oznacza akceptację zmiany Regulaminu.
 9. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji zmian Regulaminu, Konto ulega rozwiązaniu z upływem dnia poprzedzającego wejście zmiany w życie.
 10. Regulamin nie wyłącza, ani nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy.
 11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wybór prawa zgodnie ze zdaniem poprzednim nie pozbawia jednak konsumentów mających miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca ich zamieszkania.
 12. W przypadku jakiegokolwiek sporu na tle realizacji usług świadczonych na podstawie Umowy i Regulaminu, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściwy dla miejsca siedziby Sprzedawcy. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do konsumentów mających miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl